|  
เมนูหลัก
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 352  
เข้าชมปีนี้ : 7,132  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,616  
  ลูกจ้างชั่วคราว

 
นางประจวบ เมินขุนทด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ)
  นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา


   

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นางสาวสุทธิรักษ์ ใจน่าน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานบัญชี

 
นางขวัญใจ อินยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
  นางอังคณา คำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

 
นางสาววรรณา  ใจปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บุคลากร
  นางสาววรรณา  ใจปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์

   
นางสุภา วงค์ต่อม
ตำแหน่ง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)

   
นายทวีเกียรติ  เมืองมาหล้า
ตำแหน่ง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
  นายเรืองฤิทธิ์  วีระวงค์
ตำแหน่ง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)