|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2564
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร 2563
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 332  
เข้าชมปีนี้ : 4,710  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,563  
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
นางประจวบ เมินขุนทด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
  นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

   
นางสาวอรณัชา  เบาจิตต์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นางศุภลักษณ์ นุกาศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

 
นางขวัญใจ อินยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
  นางอังคณา คำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

   
-
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
  นางสาววรรณา ใจปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร

   
-
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  นางสาวกรองกาญจน์ ยิ้มกำเหนิด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานการเงินและการบัญชี

 
นางสาวปภาภัทร สหชาติบารมี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานการเงินและการบัญชี
  นางสุภา วงค์ต่อม
ตำแหน่ง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)

 
นายทวีเกียรติ เมืองมาหล้า
ตำแหน่ง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
  นายประดิษ์ฐ์ จิ้นสุริวงษ์
ตำแหน่ง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)