เมนูหลัก
คู่มือนักเรียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนที่วิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
งบทดลอง เดือน,มิ.ย.2566
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 795  
เข้าชมปีนี้ : 1,621  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 45,186  
  ลูกจ้างชั่วคราว

 
 
นางประจวบ เมินขุนทด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ)
  นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวปภาภัทร์ สหชาติบารมี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
 
นางสาวกรองกาญจน์ ยิ้มกำเหนิด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานบัญชี

 
นางขวัญใจ อินยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
  นางอังคณา คำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

 
นางสาววรรณา  ใจปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บุคลากร และงานประชาสัมพันธ์
  นางสาสุทธิรักษ์  ใจน่าน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ทะเบียน


 
 
นางสุภา  วงค์ต่อม
ตำแหน่ง แม่บ้าน
  นายทวีเกียรติ  เมืองมาหล้า
ตำแหน่ง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)