|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งานการบัญชี
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 705  
เข้าชมปีนี้ : 2,226  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 13,350  
  ลูกจ้างชั่วคราว
 
นางประจวบ เมินขุนทด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
  นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์

 
นางทศพร คงประพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  นางศุภลักษณ์ นุกาศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน

 
นางขวัญใจ อินยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
  นางอังคณา คำจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล

 
นางสาวบัณฑิตา โปร่งใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
  นางสาววรรณา ใจปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร

 
นายไตรภพ สมสุข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  นางสาวกรองกาญจน์ ยิ้มกำเนิด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานการเงินและการบัญชี

 
นางสุภา วงค์ต่อม
ตำแหน่ง งานอาคารสถานที่(พนักงานบริการ)
  นายวิษณุพร ทะปะนะ
ตำแหน่ง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

   
นายสุรยัณห์ สุริยนต์
ตำแหน่ง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)