|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งานการบัญชี
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 532  
เข้าชมปีนี้ : 532  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,656  
  ข้อมูลการเงินและงบประมาณ

ข้อมุลการเงินและงบประมาณ

</

หมวดรายจ่าย/แผนงาน/งาน/โครงการ

แหล่งค่าใช้จ่ายจากผลผลิต

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

ทวิศึกษา

อุดหนุน

รายได้

รวม

ประมาณการรายรับ

25,907,500

964,200

600,000

1,150,300

5,951,725

5,926,733

40,500,458

ประมาณการรายจ่าย

 

 

 

 

 

 

 

1. งบบุคลากร

23,380,700

-

-

-

2,811,720

-

26,192,420

  1.1 เงินเดือนข้าราชการ

18,200,000

-

-

-

-

-

18,200,00

  1.2 เงินวิทยฐานะ

1,378,000

-

-

-

-

-

1,378,000

  1.3 ค่าตอบแทนรายเดือน ฅศ. 3

537,600

-

-

-

-

-

537,600

  1.4 ค่าตอบแทนรายเดือน ฅศ. 4

-

-

-

-

-

-

-

  1.5 ค่าตอบแทนพิเศษขั้นข้าราชการ

 

-

-

-

-

-

-

  1.6 ค่าจ้างประจำ

2,032,000

-

-

-

-

-

2,032,000

  1.7 เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา

823,000

-

-

-

-

-

823,000

  1.8 ค่าครองชีพบุคลากรทางกาศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

  1.9.พนักงานราชการ

311,000

-

-

-

-

-

311,000

  1.10 ค่าจ้างชั่วคราว

-

-

-

-

2,279,160

-

2,279,160

  1.11 ค่าครองชีพ

99,100

-

-

-

532,560

-

631,660

2. งบประมาณ

2,196,800

964,200

600,000

1,150,300

1,063,455

483,398

6,488,153

  2.1 ค่าตอบแทน

-

718,000

21,600

718,000

-

-

1,457,600

    2.1.1 ค่าสอนพิเศษ ปวช. ปวส.

-

594,500

216,00

594,400

-

-

1,210,600

    2.1.2 ค่าสอนพิเศษ ระยะสั้น

-

-

-

-

 

 

 

    2.1.3 ค่าธุรการนอกราชการ

-

123,000

-

123,500

-

-

247,000

    2.1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร

-

-

-

-

-

-

-

    2.1.5 ค่าอาหารทำการนอกเวลา

-

-

-

-

-

-

-

    2.1.6 ค่าตอบแทนโครงการ

-

-

-

-

-

-

-

  2.2 ค่าใช้สอย

205,000

53,400

177,000

-

549,580

24,098

1,009,078

    2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ

196,000

23,400

177,000

-

235,662

24,098

656,120

    2.2.2 ค่าซ่อมแซมยายพาหนะและขนส่ง

-

-

-

-

200,000

-

200,000

    2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

-

30,000

-

-

-

-

30,000

    2.2.4 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

-

-

    2.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ

-

-

-

-

-

-

-

    2.2.6 เงินสมทบทุนประกันสังคม

9,000

-

-

-

113,958

-

122,958

    2.2.7 ค่าเช่าที่ดิน

-

-

-

-

-

-

 

    2.2.8 ค่าใช้สอยโครงการ

-

-

-

 

-

-

-

2.3 ค่าวัสดุ

795,800

192,800

401,400