|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 598  
เข้าชมปีนี้ : 598  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 21,264  
  ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

นักเรียน-นักศึกษากลุ่มหลักสูตรปกติ (สอนภายในวิทยาลัย)
สาขา/ระดับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม
สาขาวิชายานยนต์
64
45
47
156
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
41
71
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
-
-
-
-
8
-
8
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
26
-
-
-
-
-
-
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
16
11
14
41
24
13
37
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
13
10
7
30
-
-
-
สาขาวิชาก่อสร้าง
10
9
10
29
-
-
-
สาขาวิชาการบัญชี
8
5
6
19
-
-
-
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-
20
14
34
-
-
-
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
14
19
14
47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
รวมทั้งหมด 182 103 103 388   62 54 116


นักเรียน-นักศึกษากลุ่มเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย (สอนภายในเรือนจำ)
สาขา/ระดับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
-
14
17
31
สาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
-
16
-
16
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
15
-
35
สาขาวิชาธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ (แดนหญิง)
-
13
7
20
รวมทั้งหมด 20 58 24 102


หลักสูตรทวิศึกษา
สาขางาน/โรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวช. 1  รวม ปวช. 2 ปวช. 3 รวม
ห้วยสัก พานฯ เทอดไทย บ้านแซว ห้วยสัก พานฯ
สาขาวิชายานยนต์ 11 25 36   - - - - -
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง - - - 23 - - - 23
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 9 - 9 - - 15 13 28
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - - - 21 6 - - 27
รวม 20 25 45 44 6 15 13 78
รวมทั้งหมด 123


สรุป แยกชาย-หญิง ทุกชั้นปี
สรุปยอดรวม ปกติ เรือนจำ ทวิศึกษา ทวิภาคี รวมทั้งหมด
รวม รวม รวม รวม
รวม ปวช.1 149 33 182 20 - 20 45 - 45   247
รวม ปวช.2 81 22 103 45 13 58 - - -   161
รวม ปวช.3 83 20 103 17 7 24 51 27 78   205
รวม ปวช. 313 75 388 82 20 102 96 27 123   613
รวม ปวส.1   62 - 62 62
รวม ปวส.2   54 - 54 54
รวม ปวส.   116 - 116 116
ยอดรวมทั้งสิ้น 729