|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 598  
เข้าชมปีนี้ : 598  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 21,264  
  ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

 
ที่ บุคลากรภายในสถานศึกษา จำนวน แยกตามเพศ แยกตามวุฒิการศึกษา
ชาย หญิง ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
1 ผู้บริหาร 4 3 1 1 3 - -
2 แผนกช่างยนต์ 8 8 - - 4 4 -
3 แผนกช่างกล 1 1 - - - 1 -
4 แผนกช่างเชื่อมโลหะ 3 3 - - - 3 -
5 แผนกช่างไฟฟ้า 5 4 1 - 2 3 -
6 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 - - 1 2 -
7 แผนกช่างก่อสร้าง 3 2 1 - - 3 -
8 แผนกพาณิชยการ 4 1 3 - 2 2 -
9 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 1 1 1 1 -
10 แผนกอาหารและโภชนาการ 2 1 1 - - 2 -
11 แผนกคหกรรม 2 - 2 - - 2 -
12 แผนกสามัญสัมพันธ์ 8 5 2 - 3 5 -
13 แผนกเทคนิคพื้นฐาน - - - - - - -
14 พนักงานราชการ (สอน) 1 - 1 - - 1 -
15 พนักงานราชการ (สนับสนุน) 3 - 3 - - 3 -
16 ลูกจ้างประจำ 6 6 - - - 2 4
17 ลูกจ้างชั่วคราว 15 4 11 - - 11 4
รวมทั้งหมด 71 44 27 2 17 43 9