เมนูหลัก
คู่มือนักเรียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนที่วิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
งบทดลอง เดือน,มิ.ย.2566
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 773  
เข้าชมปีนี้ : 10,714  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 42,655  
  ข้อมูลหลักสูตรวิชา

หลักสูตร ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้เป็นหลักสูตรการเรียนการเรียนสอนภาคปกติ 2 หลักสูตร ดังนี้
     1. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปี 2562

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างเชื่อมโลหะ
4. ช่างไฟฟ้ากำลัง
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. ช่างก่อสร้าง
 

 

พาณิชยกรรม

1. การบัญชี
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

 

คหกรรม

1. อาหารและโภชนาการ
2. ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 


     2. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปี 2563

ประเภทวิชา

สาขางาน

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างก่อสร้าง
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. ช่างเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
5. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม (ช่างกล)
 

 

คหกรรม

1. อาหารและโภชนาการ
 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 


     3. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ภาคสมทบ) หลักสูตรปี 2563

ประเภทวิชา

สาขางาน

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

1. ช่างก่อสร้าง