|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2564
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร 2563
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 333  
เข้าชมปีนี้ : 4,711  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 33,564  
  ข้อมูลหลักสูตรวิชา

       หลักสูตร ปีการศึกษา 2563-2564     

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้เป็นหลักสูตรการเรียนการเรียนสอนภาคปกติ 2 หลักสูตร ดังนี้

1. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปี 2562

   

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างเชื่อมโลหะ
4. ช่างไฟฟ้ากำลัง
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. ช่างก่อสร้าง
1. ยานยนต์
2. เครื่องมือกล
3. ผลิตภัณฑ์
4. ไฟฟ้ากำลัง
5. อิเล็กทรอนิกส์
6. ก่อสร้าง


 

พาณิชยกรรม 1. การบัญชี 1. การบัญชี  
คหกรรม  1. อาหารและโภชนาการ 1. อาหารและโภชนาการ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปี 2563

 

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

หมายเหตุ                  

อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์

 
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างยนต์หรือเทียบเท่า
  เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปวช. ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างเขียนแบบเครื่องกล
ช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ช่างต่อเรือหรือเทียบเท่า
  ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปวช. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง
  อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปวช. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปวช. ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา
       


               หลักสูตร ปีการศึกษา 2562           

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้เป็นหลักสูตรการเรียนการเรียนสอนภาคปกติ 2 หลักสูตร ดังนี้

1. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปี 2562   

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สาขางาน

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างเชื่อมโลหะ
4. ช่างไฟฟ้ากำลัง
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. ช่างก่อสร้าง
1. ยานยนต์
2. เครื่องมือกล
3. ผลิตภัณฑ์
4. ไฟฟ้ากำลัง
5. อิเล็กทรอนิกส์
6. ก่อสร้าง

 

พาณิชยกรรม

1. การบัญชี 1. การบัญชี
 
คหกรรม 1. อาหารและโภชนาการ 1. อาหารและโภชนาการ
 
       

2. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปี 2557

ประเภทวิชา

สาขางาน

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

1. เทคนิคยานยนต์
2. เครื่องมือกล
3. ไฟฟ้ากำลัง
 

 


                                 หลักสูตร ปีการศึกษา 2561                   
 

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้เป็นหลักสูตรการเรียนการเรียนสอนภาคปกติ 2 หลักสูตร ดังนี้
     1. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปี 2556

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างเชื่อมโลหะ
4. ช่างไฟฟ้ากำลัง
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. ช่างก่อสร้าง
 

 

พาณิชยกรรม

1. การบัญชี
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

 

คหกรรม

1. อาหารและโภชนาการ
 

 

     2. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปี 2557

ประเภทวิชา

สาขางาน

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

1. เทคนิคยานยนต์
2. เครื่องมือกล
3. ไฟฟ้ากำลัง