เมนูหลัก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนที่วิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
งบทดลอง เดือน ม.ค 2566
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 785  
เข้าชมปีนี้ : 2,927  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,868  
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย

ประวัติการจัดตั้งเนื้อที่และที่ตั้งในปัจจุบัน
         
 พื้นที่ดำเนินการ
       
เป็นสถานศึกษาสังกัด สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 5 โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงราย วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 และประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2534 สถานที่จัดตั้งเลขที่ 324 หมู่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

 สถานที่ตั้ง
       
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 324 หมู่ที่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะสภาพชุมชนโดยสังเขปดังต่อไปนี้

⇒ทิศเหนือ จดถนนเชียงราย – เทิง กม.ที่ 3ฝั่งตรงข้ามเป็นหมู่บ้านสินธานี

⇒ทิศใต้ จดชุมชนบ้านหนองยาว และวัดเวียงกลาง ตำบลท่าสาย

⇒ทิศตะวันออก จดชุมชนบ้านหนองยาว

⇒ทิศตะวันตก จดหมู่บ้านสินธานี 3


ติดต่อวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 053-774589

โทรสาร : 053-774584 

Website : www.cric.ac.th
Facebook : 
www.facebook.com/cric.itc

Email : cric@cric.ac.th

 
ปรัชญาวิทยาลัย
           
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี 
 
เอกลักษณ์
           
สร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สังคม
 
อัตลักษณ์
            เก่งวิชาชีพ เก่งวิชาการ ทำงานเป็นทีม

 
วิสัยทัศน์ [VISION]
            
มุ่งจัดการศึกษา จากระดับรากหญ้าสู่สากล เติมปัญญาให้สังคม
 
พันธกิจ
        
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และประชาคมอาเซียน
         2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในด้านเทคโนโลยีให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานอาชีพ
         3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายอย่างเสมอภาคสู่ชุมชน และสังคม
         4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภายใน และต่างประเทศ
         5. วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ