เมนูหลัก
คู่มือนักเรียน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนที่วิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
งบทดลอง เดือน,มิ.ย.2566
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 696  
เข้าชมปีนี้ : 9,109  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 41,050  
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย

 
ปรัชญาวิทยาลัย
           
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี 
 
เอกลักษณ์
           
สร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สังคม
 
อัตลักษณ์
            เก่งวิชาชีพ เก่งวิชาการ ทำงานเป็นทีม

 
ภารกิจ
            
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
 
วิสัยทัศน์
            
องค์กรแห่งการจัดการศึกษาวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี บริการสังคม สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 
พันธกิจ
1) พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
2) พัฒนาหลักสูตรฐานฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
3) พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
4) พัฒนา ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
6) สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
7) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน

         
สถานที่ตั้ง
       
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 324 หมู่ที่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000


ติดต่อวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 053-774589

โทรสาร : 053-774584 

Website : www.cric.ac.th
Facebook : 
www.facebook.com/cric.itc

Email : pr.cric.2014@gmail.com