|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งานการบัญชี
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 483  
เข้าชมปีนี้ : 9,639  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,991  
  ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย

ประวัติการจัดตั้งเนื้อที่และที่ตั้งในปัจจุบัน
         
 พื้นที่ดำเนินการ
       
เป็นสถานศึกษาสังกัด สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 5 โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงราย วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 และประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2534 สถานที่จัดตั้งเลขที่ 324 หมู่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

 สถานที่ตั้ง
       
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 324 หมู่ที่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะสภาพชุมชนโดยสังเขปดังต่อไปนี้

⇒ทิศเหนือ จดถนนเชียงราย – เทิง กม.ที่ 3ฝั่งตรงข้ามเป็นหมู่บ้านสินธานี

⇒ทิศใต้ จดชุมชนบ้านหนองยาว และวัดเวียงกลาง ตำบลท่าสาย

⇒ทิศตะวันออก จดชุมชนบ้านหนองยาว

⇒ทิศตะวันตก จดหมู่บ้านสินธานี 3


ติดต่อวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 053-774589

โทรสาร : 053-774584 

Website : www.cric.ac.th
Facebook : 
www.facebook.com/cric.itc

Email : cric.itc@gmail.com

 
ปรัชญาวิทยาลัย
           
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี 
 
เอกลักษณ์
           
สร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สังคม
 
อัตลักษณ์
            รับผิดชอบดี มีมารยาท จิตอาสา

 
วิสัยทัศน์ [VISION]
            
มุ่งจัดการศึกษา จากระดับรากหญ้าสู่สากล เติมปัญญาให้สังคม
 
พันธกิจ
        
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน
         2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในด้านเทคโนโลยี ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานอาชีพ
         3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริการสังคม
         4. สร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อการมีงานทำ