|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งานการบัญชี
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 531  
เข้าชมปีนี้ : 531  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,655  
  ข้อมูลครุภัณฑ์

ฝ่ายวิชาการ

 

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการ ขอจำนวน 4 โครงการ อนุมติ 2 โครงการ

 

 

 

 

1.ปรับปรุงโต๊ะฝึกงานไม้

34,000.00

 

ก่อร้าง

 

2.ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (งานวัดผลและประเมินผล)

35,000.00

 

วิชาการ

 

 

69,000.00

 

 

 

 

 

 

 

2

ครุภัณฑ์ ขอจำนวน 7 รายการ อนุมัติ 6 รายการ

 

 

 

 

1. เครื่องมือวัด HD สัญญาณดิจิตอลทีวี DVB-T/T2 จำนวน 1 เครื่อง

19,000.00

 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

2. เครื่องโปรเจคเตอร์ Acer X137WH จำนวน  1 เครื่อง

18,900.00

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

3. เลื่อยตัดไม้ญี่ปุ่น (15 ชิ้น) จำนวน 1 ชุด

5,700.00

 

ก่อสร้าง

 

4. พัดลม 3 ขา ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง

4,500.00

 

ช่างก่อสร้าง

 

5. แคล้มป์จับงานไม้ IRWIN รุ่น XP ยาว 18 นิ้ว จำนวน 5 ตัว

5,500.00

 

ช่างก่อสร้าง

 

6. เครื่องโปรเจคเตอร์ Acer X137WH จำนวน 1 เครื่อง

18,900.00

 

สื่อการเรียนการสอน

 

 

72,500.00

 

 

 

 

 

 

 

15  ปี

1. เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนสอบ V-NET

6,000.00

 

วิชาการ

 

2. จัดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

8,000.00

 

วิชาการ

 

3. เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และ          ทักษะวิชาการ

5,000.00

 

วิชาการ

 

4.  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน

55,500.00

 

วิชาการ

 

5. Merry  X’  Mas  2017

6,000.00

 

วิชาการ

 

6. สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

4,000.00

 

วิชาการ

 

7. อบรมค่ายภาษาต่างประเทศ

20,000.00

 

วิชาการ

 

8. ทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

114,500.00

 

วิชาการ

 

9. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้

10,000.00

 

วิชาการ

 

10. ค่าเดินทางไปราชการ

 

 

วิชาการ

 

 

229,000.00

 

229,000.00

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรณ์
 

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการขอ จำนวน 2 โครงการ อนุมัติ 2 โครงการ

 

 

 

 

1. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

30,000.00

 

 

 

2. การจัดทำวารสารฟ้าสวยดอยงาม ประจำปีการศึกษา 2561

35,000.00

 

 

 

 

65,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ครุภัณฑ์ ขอจำนวน 4 รายการ อนุมัติ 1 รายการ

 

 

 

 

1.เครื่องดูดฝุ่น 1800 วัตต์ (งานอาคารสถานที่)

5,000.00

 

 

 

 

5,000.00