เมนูหลัก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนที่วิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
งบทดลอง เดือน ม.ค 2566
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 785  
เข้าชมปีนี้ : 2,927  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,868  
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
  หมวด  ประชาสัมพันธ์   วันที่  09-02-2566

    ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง
……………………………..
                   ด้วย  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66  โดยการประเมินสมรรถนะ  ความเหมาะสมกับงานของสถานศึกษา  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ตำแหน่งที่รับสมัครและค่าจ้าง
ตำแหน่ง  นักการภารโรง  จำนวน  2  อัตรา   ค่าจ้างรายเดือน 6,300  บาท
  1. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
๒.๑  มีความรู้  ความสามารถ  ด้านบริการ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  มีใจรักบริการ
๒.2  ปฏิบัติงานอื่นตามที่สถานศึกษามอบหมาย
                   ๓.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                         ๓.๑  มีสัญชาติไทย เพศชาย
                         ๓.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
                         ๓.๓  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ  จิตไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                         ๓.๔  ไม่เป็นผู้ถูกต้องโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                         ๓.๕  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากงานราชการ  วิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                   ๔.   คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                         ๔.1  สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ขึ้นไป                      ๔.2  มีความรู้ความสามารถทักษะ ตามขอบข่ายงานที่ต้องปฏิบัติใน  ข้อ  ๒
                         ๔.3  สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ตามที่สถานศึกษากำหนด
                   ๕.   การรับสมัคร
                         ๕.๑  วันเวลา  และสถานที่รับสมัคร
                                ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กุมภาพันธ์ 2566  ในเวลาราชการ  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑6.3๐  น.  ที่งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  โทร. ๐๕๓ - ๗๗๔๕๘๙              
                         ๕.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                                ๑.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๒.๕ ซ.ม. x ๓ ซ.ม.  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  จำนวน  3  ใบ
                                ๒.  สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ถ่ายสำเนาประกาศนียบัตร  จำนวน  ๑  ฉบับ
                                ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
                                ๔.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ  จำนวน  ๑  ฉบับ
                                ๕.  สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ
                                ๖.  ใบรับรองแพทย์  จำนวน  ๑  ฉบับ
                         ๕.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร
                                ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน  ๓๐  บาท (สามสิบบาทถ้วน)  โดยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น
                   ๖.   การประกาศรายชื่อ
                         ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  กำหนด  วัน  เวลา  สถานที่  ในการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว
                         ๖.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2566
                         ๖.๒  ประเมินสมรรถนะคัดเลือก  วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.0๐ น.       เป็นต้นไป ณ  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
                         ๖.๓  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่  28 กุมภาพันธ์  2566
                         6.4  รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
                             ลำดับที่ 1 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มีนาคม  2566
                             ลำดับที่ 2 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 3 เมษายน 2566
                   ๗.   การจัดจ้างและการทำสัญญาจ้าง
                         สถานศึกษาจะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกันและเริ่มปฏิบัติงานตามวันเวลาที่สถานศึกษากำหนด  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำสัญญาดังนี้
                         ๗.๑  ผู้ค้ำประกันจำนวน  ๑  คน  โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง  และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ  หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                         ๗.๒  บัตรประจำตัวข้าราชการ  และทะเบียนบ้าน  ผู้ค้ำประกัน พร้อมสำเนาอย่างละ  ๑ ฉบับ
 
ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕66

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว