|  
เมนูหลัก
งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2565
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 354  
เข้าชมปีนี้ : 7,134  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,618  
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  หมวด  ประชาสัมพันธ์   วันที่  29-06-2565
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
……………………………..
               ด้วย  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายเดือน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โดยการประเมินสมรรถนะ  ความเหมาะสมกับงานของสถานศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.      ตำแหน่งที่รับสมัครและค่าจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา  ค่าจ้างรายเดือน  8,120  บาท
               2.  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
                     2.1  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของวิทยาลัย ฯ
                     ๒.2  มีความประพฤติเรียบร้อย
                     ๒.3  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2557  หมวดที่  2  ทั่วไป  มาตรา  30
                     ๒.4  มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
               3.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                     ๓.๑  มีสัญชาติไทย
                     ๓.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
                     ๓.๓  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ จิตไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามที่   กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                     ๓.๔  ไม่เป็นผู้ถูกต้องโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา     เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                     ๓.๕  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากงานราชการ  วิสาหกิจ             หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
               ๔.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                     4.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทุกสาขา
                     4.2 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
                     ๔.3  มีความรู้ความสามารถทักษะ  ตามขอบข่ายงานที่ต้องปฏิบัติใน ข้อ 2
                     ๔.4  สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาราชการ  หรือตามที่สถานศึกษากำหนด
 
               ๕. การรับสมัคร
                     ๕.๑  วันเวลา  และสถานที่รับสมัคร
                     ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2565 เวลา  ๐๘.3๐ – ๑6.0๐  น. (ในเวลาราชการ) ที่งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย   โทร.๐๕๓ - ๗๗๔๕๘๙
                     ๕.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                     ๑.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๒.๕ ซ.ม. x ๓ ซ.ม.  โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  จำนวน  1  ใบ
                     ๒.  สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา ได้แก่ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ถ่ายสำเนาประกาศนียบัตร  จำนวน  ๑  ฉบับ
                     ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ
                     ๔.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ  จำนวน  ๑  ฉบับ
                     ๕.  สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ
                     6.  ใบรับรองแพทย์  จำนวน  ๑  ฉบับ
                     ๕.๓  ค่าธรรมเนียมการสมัคร
                     ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน  ๓๐  บาท (สามสิบบาทถ้วน)  โดยจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น
               ๖.  การประกาศรายชื่อ
                     ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  กำหนด  วัน  เวลา  สถานที่  ในการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว
                     ๖.๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  วันที่  7 กรกฎาคม 2565
                     ๖.๒  ประเมินสมรรถนะคัดเลือก วันที่ 8 กรกฎาคม 2565   เวลา ๐9.0๐ น. เป็นต้นไป         ณ  วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
                     ๖.๓  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
                     6.4  กำหนดรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง วันที่ 18 กรกฎาคม 2565  (เริ่มปฏิบัติงาน)
               ๗.  การจัดจ้างและการทำสัญญาจ้าง
               สถานศึกษาจะจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ  และได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้าง  สัญญาค้ำประกันและเริ่มปฏิบัติงานตามวันเวลา             ที่สถานศึกษากำหนด  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำสัญญาดังนี้
                     ๗.๑  ผู้ค้ำประกันจำนวน  ๑  คน  โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง  และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ  หรือเทียบเท่าขึ้นไป
                     ๗.๒  บัตรประจำตัวข้าราชการ  และทะเบียนบ้าน  ผู้ค้ำประกัน พร้อมสำเนาอย่างละ  ๑  ฉบับ
ประกาศ  ณ  วันที่  29 มิถุนายน 2565                         

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว