|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
งบทดลอง
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรวิชา
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเชียงราย
แผนที่วิทยาลัย
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์
แผนกช่างยานยนต์
แผนกช่างเครื่องมือกล
แผนกช่างเชื่อมโลหะ
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกช่างก่อสร้าง
แผนกพาณิชยการ
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอาหารและโภชนาการ
แผนกคหกรรมการผลิต
แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
แผนกสามัญ-สัมพันธ์
บุคลากรเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
สำหรับครู
RMS
ID-PLAN
ระบบจัดเก็บข้อมูลคลาวด์
สำหรับนักเรียน
ระบบ RMS (ข้อมูลนักเรียน)
อื่น ๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 115  
เข้าชมปีนี้ : 5,249  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,373  
  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
  หมวด  กิจกรรมวิทยาลัย   วันที่  31-01-2561
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายให้เกียรติเป็นประธาน มอบวุฒิบัตรและให้กำลังใจกับครูผู้สอน ประชาชนทั่วไป/นักเรียนักศึกษา ที่ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ได้แก่ ๑.วิชางานสีและเคลือบผิว ๒.วิชางานเชื่อมผลิตภัณฑ์ ๓.วิชาการถักเปีย เกล้าผม ๔.วิชาขนมไทย ๕.วิชาดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ ๖.วิชางานพ่นสี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบาย ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไป/นักเรียนักศึกษา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ชั่วคราว หมู่บ้านตำบลป่าอ้อดอนชัย และศูนย์หมู่บ้านตำบลสันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว